Privacy Policy

Persoonsgegevens

Thuis Nieuwbouwmakelaars hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. Als Thuis Nieuwbouwmakelaars zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Indien je na het doornemen van deze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Thuis Nieuwbouwmakelaars houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

– Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
– Verwerking van je persoonsgegevens beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
– Vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
– Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Thuis Nieuwbouwmakelaars verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

– Administratieve doeleinden;
– Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
– Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht of overeenkomst;


Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

– De overeengekomen opdracht of overeenkomst;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Thuis Nieuwbouwmakelaars de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres, postcode, woonplaats;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Financiele gegevens;
 • Legitimatiebewijs.

Jouw persoonsgegevens worden door Thuis Nieuwbouwmakelaars opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de opdracht of overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 
Verwerking van Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees.

Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door Thuis Nieuwbouwmakelaars verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen en updates.Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het (digitale) inschrijvingsformulier voor de nieuwsbrief

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Thuis Nieuwbouwmakelaars de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres.

Jouw persoonsgegevens worden door Thuis Nieuwbouwmakelaars ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men aangemeld is.Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de ICT werkzaamheden;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van de website;
 • Het opmaken van de Koop Aanneming Overeenkomst;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken geen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar).

Bewaartermijn

Thuis Nieuwbouwmakelaars bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Thuis Nieuwbouwmakelaars van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoons gegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent jouw gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van jou ontvangen hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als je naar aanleiding van deze privacypolicy nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Thuis Nieuwbouwmakelaars BV
Peizerweg 74
9724 AK Groningen
info@uw-thuis.nl
050-2104242

Disclaimer

Thuis Nieuwbouwmakelaars B.V. besteedt een constante zorg aan de website, ondanks dat kan Thuis Nieuwbouwmakelaars B.V. niet instaan voor de juistheid of de volledigheid daarvan. Voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden kan Thuis Nieuwbouwmakelaars B.V. dan ook geen aansprakelijkheid accepteren. Thuis Nieuwbouwmakelaars B.V. verstrekt door middel van haar website allen die producten en diensten welke zij zelf aanbiedt. Thuis Nieuwbouwmakelaars B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van het functioneren van deze website. Hoewel Thuis Nieuwbouwmakelaars B.V. alles in het werk stelt om misbruik van deze website te voorkomen, kan zij niet aansprakelijk worden gesteld worden voor de informatie die door gebruikers via internet worden doorgegeven. Eventuele verwijzingen zijn uitsluitend bedoeld ter informatie.

Thuis Nieuwbouwmakelaars B.V. is zéér selectief ten aanzien van de sites waarnaar zij verwijst. Thuis Nieuwbouwmakelaars B.V. kan dan ook niet instaan voor het wel- of niet functioneren van deze sites, noch voor de inhoud daarvan. De inhoud van deze website met de daarbij getoonde impressies mag alleen worden gebruikt voor het verkrijgen van informatie. Rechten zijn aan deze informatie niet te ontleden. Het is niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van Thuis Nieuwbouwmakelaars B.V.